Laatst geüpdate op: 11-03-2024

Algemene voorwaarden

Heb je na het lezen van de algemene voorwaarden nog vragen? Neem dan contact met ons op via het e-mailadres info@oranjeduurzaam.nl of het telefoonnummer +316 - 12 115 218

Definities

  1. "OranjeDuurzaam": de VOF OranjeDuurzaam, geregistreerd onder KvK-nummer 85943002.
  1. "Partners": dienstverleners, inclusief rechtspersonen en natuurlijke personen, die met OranjeDuurzaam een overeenkomst sluiten om offerteaanvragen te ontvangen.
  1. "Jij": de aanvrager, zijnde een rechtspersoon of natuurlijke persoon, die een offerteaanvraag invult via de website van OranjeDuurzaam.
  1. "Offerteaanvraag" of "Contactaanvraag": een verzoek dat door een bezoeker van de website wordt ingediend om via de website van OranjeDuurzaam in contact te komen met Partners.
  1. "Website": alle websites die OranjeDuurzaam exploiteert voor haar dienstverlening.

Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de offerteaanvraag die OranjeDuurzaam via haar website aanbiedt. Door een offerteaanvraag te plaatsen, ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien voorafgaand aan de offerteaanvraag uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen met OranjeDuurzaam.

OranjeDuurzaam behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Door het gebruik van de dienstverlening stem je ermee in dat altijd de meest recente versie van deze algemene voorwaarden van toepassing is. Je kunt de laatste versie van deze algemene voorwaarden vinden op: https://www.oranjeduurzaam.nl/algemene-voorwaarden.

Dienstverlening van OranjeDuurzaam

Via de website van OranjeDuurzaam kun je kosteloos een offerteaanvraag indienen voor een door jou opgegeven dienst.

OranjeDuurzaam zal je offerteaanvraag doorsturen naar maximaal vijf relevante Partners die de door jou gezochte dienst aanbieden.

OranjeDuurzaam brengt met haar dienstverlening vraag en aanbod bij elkaar. OranjeDuurzaam is geen partij bij de eventuele overeenkomst die jij en een Partner met elkaar sluiten.

Offerteaanvraag of contactaanvraag

Wanneer OranjeDuurzaam je offerteaanvraag of contactaanvraag ontvangt, zal deze worden beoordeeld. Indien de aanvraag compleet is, zal OranjeDuurzaam deze doorsturen naar de Partners die op basis van de door jou verstrekte gegevens zijn geselecteerd.

OranjeDuurzaam kan niet garanderen dat de Partners contact met je opnemen.

Jouw gegevens

OranjeDuurzaam beschermt jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie hierover verwijst OranjeDuurzaam naar haar Privacy Verklaring voor de Aanvrager.

Klachten

Indien je een klacht hebt over de dienstverlening van OranjeDuurzaam, verzoeken wij je dit te melden via het e-mailadres info@oranjeduurzaam.nl.

Klachten worden in behandeling genomen wanneer ze schriftelijk worden ingediend via het genoemde e-mailadres. De klacht dient een beschrijving van de situatie en eventuele bewijsstukken te bevatten. OranjeDuurzaam streeft ernaar om binnen tien werkdagen te reageren op de klacht.

Aansprakelijkheid

OranjeDuurzaam is alleen aansprakelijk voor directe schade die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van OranjeDuurzaam.

OranjeDuurzaam is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door onjuiste of onvolledige gegevens die door jou zijn verstrekt.

OranjeDuurzaam is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door handelen en/of nalaten van een Partner.

De aansprakelijkheid van OranjeDuurzaam is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat door haar verzekeraar in dat geval wordt uitgekeerd.

De in dit artikel genoemde beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van OranjeDuurzaam.

Nietigheid

Indien een bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk overeenkomt met de inhoud van de nietige bepaling.

Toepasselijk recht

Op overeenkomsten die onderworpen zijn aan deze algemene voorwaarden, is het Nederlands recht van toepassing.