Laatst geüpdate op: 11-03-2024

Algemene voorwaarden partners

Wij streven naar een aangename samenwerking en hechten daarom veel waarde aan het duidelijk vastleggen van de verwachtingen. Hieronder vind je de algemene voorwaarden voor onze partners.

Samengevat houden de algemene voorwaarden het volgende in:

OranjeDuurzaam verzamelt offerteaanvragen voor partners via haar website. Op basis van de afspraken tussen OranjeDuurzaam en de partner worden de offerteaanvragen doorgestuurd naar de partner.

De offerteaanvragen zijn gericht op de specifieke dienstverlening van de partners. De partner betaalt per ontvangen offerteaanvraag of categorie.

Als een offerteaanvraag niet voldoet aan de gestelde criteria - zoals hieronder beschreven - ontvangt de partner kosteloos extra offerteaanvragen van OranjeDuurzaam voor de daaropvolgende maand.

OranjeDuurzaam brengt vraag en aanbod samen met haar dienstverlening. OranjeDuurzaam is echter geen partij bij eventuele afspraken die worden gemaakt tussen de aanvrager van de offerteaanvragen en de partner.

Heb je na het lezen van de algemene voorwaarden nog vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via het e-mailadres info@oranjeduurzaam.nl of telefonisch via +316-12 115 218.

Definities

OranjeDuurzaam: de VOF OranjeDuurzaam, geregistreerd onder KvK-nummer 85943002.

Partner(s): dienstverleners - zowel rechtspersonen als natuurlijke personen - die een overeenkomst aangaan met OranjeDuurzaam om offerteaanvragen & contactaanvragen te ontvangen.

Aanvrager(s): rechtspersonen en natuurlijke personen die via de website, telefonisch of de email van OranjeDuurzaam een offerteaanvraag of contactaanvraag indienen voor een specifieke dienst.

Offerteaanvragen: een verzoek dat door een aanvrager wordt ingediend via de website van, of telefonisch via OranjeDuurzaam om in contact te komen met partners.

Contactaanvragen: een verzoek dat door een aanvrager wordt ingediend via de website van, of telefonisch via OranjeDuurzaam om in contact te komen met partners.

Website: alle websites die door OranjeDuurzaam worden beheerd voor haar dienstverlening.

Partijen: OranjeDuurzaam en de partner gezamenlijk.

Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen OranjeDuurzaam en de partner. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, accepteert OranjeDuurzaam geen algemene voorwaarden van de partner.

OranjeDuurzaam behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De partner stemt ermee in dat de laatste versie van de algemene voorwaarden altijd van toepassing is op de overeenkomst. De meest recente versie van de algemene voorwaarden is te vinden op https://www.oranjeduurzaam.nl/algemene-voorwaarden-partner.

Afwijkingen van deze laatste versie van de algemene voorwaarden zijn alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen tussen beide partijen.

Totstandkoming overeenkomst

Alle schriftelijke, mondelinge en elektronische mededelingen, aanbiedingen en prijsopgaven van OranjeDuurzaam zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden ingetrokken zonder dat dit OranjeDuurzaam bindt.

OranjeDuurzaam is pas gebonden aan de aanvaarding van een aanbieding wanneer dit schriftelijk is bevestigd en er een overeenkomst tussen de partner en OranjeDuurzaam tot stand is gekomen.

Prijs

De prijzen vermeld op de overeenkomst zijn exclusief btw en andere overheidsheffingen.

OranjeDuurzaam behoudt zich het recht voor om haar prijzen en tarieven aan te passen. Eventuele prijswijzigingen treden 14 dagen na de aankondiging daarvan in werking.

Indien de partner niet akkoord gaat met een prijswijziging, kan de partner binnen 14 dagen de overeenkomst met OranjeDuurzaam beëindigen. De overeenkomst eindigt dan op de datum waarop de prijswijziging van kracht wordt.

OranjeDuurzaam behoudt zich het recht voor om jaarlijks haar prijzen en tarieven aan te passen op basis van de inflatie, zoals bepaald door de CBS Dienstenprijsindex van het voorgaande kalenderjaar. Het recht om de overeenkomst op te zeggen zoals vermeld onder ‘Beëindiging van overeenkomst’ is hierop niet van toepassing.

Dienstverlening van OranjeDuurzaam

OranjeDuurzaam verzamelt via haar website offerteaanvragen voor partners. Conform de overeenkomst tussen beide partijen stuurt OranjeDuurzaam de offerteaanvragen door naar de partner. De offerteaanvragen zijn specifiek afgestemd op de dienstverlening van de partners.

In de basis houdt OranjeDuurzaam zich het recht voor om de binnengekomen offerte-aanvragen naar meer dan 1 partner te verzenden mits schriftelijk anders overeengekomen in de partnerovereenkomst tussen OranjeDuurzaam en partner.

OranjeDuurzaam brengt vraag en aanbod bij elkaar met haar dienstverlening. Het is echter belangrijk op te merken dat OranjeDuurzaam geen partij is bij eventuele overeenkomsten tussen de aanvrager van de offerteaanvragen en de partner.

Offerteaanvragen

De overeenkomst tussen de partner en OranjeDuurzaam bepaalt in welk vakgebied(en) en werkgebied(en) de partner offerteaanvragen wenst te ontvangen.

OranjeDuurzaam stuurt uitsluitend offerteaanvragen door naar de partner die binnen de genoemde vakgebied(en) en werkgebied(en) vallen zoals vastgelegd in de overeenkomst. De partner betaalt per ontvangen offerteaanvraag aan OranjeDuurzaam. De overeenkomst bepaalt tevens het maximum aantal offerteaanvragen dat de partner per dag, per week en/of per maand wenst te ontvangen. Indien dit niet vermeld staat in de overeenkomst, geldt er geen limiet voor het aantal te ontvangen aanvragen.

OranjeDuurzaam hanteert een minimale afnameverplichting van 3 aanvragen per week en/of 12 aanvragen per maand.

De partner kan schriftelijk verzoeken om het gewenste aantal offerteaanvragen aan te passen. Indien OranjeDuurzaam instemt met dit verzoek, zal het gewijzigde aantal offerteaanvragen van kracht zijn vanaf de volgende maand.

Tijdens de eerste contractperiode (proefperiode) kan de partner het doorsturen van offerteaanvragen gedurende maximaal 14 dagen onderbreken. Na de eerste contractperiode kan de partner elke zes maanden maximaal 30 dagen op pauze zetten. In alle gevallen moet het verzoek schriftelijk worden ingediend in de kalendermaand voorafgaand aan de pauze.

OranjeDuurzaam streeft ernaar het gewenste aantal offerteaanvragen naar de partner door te sturen. Er bestaat echter geen verplichting voor OranjeDuurzaam om een minimumaantal offerteaanvragen door te sturen naar de partner.

OranjeDuurzaam kan niet garanderen dat de aanvrager van de offerteaanvragen daadwerkelijk klant wordt bij de partner.

Betaling en incassokosten

De partner verleent OranjeDuurzaam door middel van een doorlopende SEPA-machtiging of factuur toestemming om de vergoeding voor de doorgestuurde offerteaanvragen automatisch te incasseren of factureren op wekelijkse of maandelijkse basis.

Indien de partner de factuur niet tijdig betaalt, is de partner van rechtswege in verzuim. In dat geval is de partner de wettelijke handelsrente verschuldigd. De rente over het verschuldigde bedrag wordt berekend vanaf het moment dat de partner in verzuim is tot het moment van volledige betaling.

Bij verzuim is de partner tevens alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan OranjeDuurzaam. Deze kosten zijn als volgt opgebouwd:

15% over de eerste € 2.500;

10% over het resterende bedrag tot € 5.000;

5% over het resterende bedrag tot € 10.000;

1% over het resterende bedrag tot € 200.000;

0,5% over het resterende bedrag, met een minimum van € 75 en een maximum van € 6.775.

Het volledige verschuldigde bedrag aan OranjeDuurzaam wordt direct opeisbaar indien:

  • de partner de betalingstermijn overschrijdt;
  • de partner failliet wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt;
  • de partner (rechtspersoon) wordt ontbonden of geliquideerd;
  • de partner (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

De beperkingen van aansprakelijkheid zoals vermeld in dit artikel zijn niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van OranjeDuurzaam.

Boete bij stornering

Het is de partner niet toegestaan om zonder toestemming van OranjeDuurzaam een automatische incasso te storneren of op andere wijze tegen te houden.

Indien de partner een automatische incasso storneren of tegenhouden, is de partner direct een boete van € 45 verschuldigd aan OranjeDuurzaam, bovenop de kosten genoemd in artikel ‘Betaling en incassokosten’, ‘Boete bij stornering’, en. Deze boete is direct opeisbaar.

Reclamatie

De partner kan binnen tien dagen na ontvangst van een offerteaanvraag reclameren bij OranjeDuurzaam via het reclamatieformulier of de mail, indien:

  • de offerteaanvraag niet binnen het vakgebied en/of werkgebied van de partner valt;
  • de offerteaanvraag overeenkomt met een eerder ontvangen offerteaanvraag in de afgelopen 14 dagen, met een limiet van 3 per maand per categorie;
  • het verstrekte telefoonnummer en e-mailadres van de aanvrager aantoonbaar onjuist zijn, waardoor contact met de aanvrager onmogelijk is;
  • de aanvrager niet bestaat;
  • de contactgegevens uit de offerteaanvraag leiden naar een partij die aantoonbaar geen offerteaanvraag heeft gedaan en ook geen interesse heeft in contact met de partner.

Reclamaties kunnen uitsluitend worden ingediend via het reclamatieformulier op de website van OranjeDuurzaam, of via info@oranjeduurzaam.nl. Reclamaties op andere wijze worden niet in behandeling genomen. Na ontvangst van het reclamatieformulier zal OranjeDuurzaam beoordelen of de situatie zoals beschreven hierboven zich voordoet.

De titel van de mail moet als volgt zijn opgemaakt: ‘Reclamatie: [Naam aanvrager]. In de mail wordt de reden van reclamatie onderbouwt.

Indien OranjeDuurzaam oordeelt dat de reclamatie terecht is, zal de partner kosteloos extra offerteaanvragen ontvangen van OranjeDuurzaam voor de daaropvolgende maand.

De toegekende kosteloze extra offerteaanvragen kunnen niet worden omgezet in een geldbedrag.

De partner is niet gerechtigd tot verrekening van geldbedragen.

Gegevens offerteaanvragen / Aanvrager

De partner mag de gegevens uit de offerteaanvragen en contactaanvragen enkel gebruiken voor de afhandeling van de offerteaanvragen of contactaanvragen en de uitvoering van eventuele opdrachten die voortvloeien uit de offerteaanvragen of contactaanvragen en aan de partner zijn verstrekt.

Het is de partner niet toegestaan om de gegevens uit de offerteaanvragen of contactaanvragen en de (persoons)gegevens van de aanvrager door te sturen naar derden of te verkopen aan derden.

Data

OranjeDuurzaam behandelt de persoonsgegevens van de partner in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie verwijst OranjeDuurzaam naar haar Privacy verklaring voor de partner.

Beëindiging van de overeenkomst

De overeenkomst tussen beide partijen wordt aangegaan voor de duur die schriftelijk is overeengekomen.

Opzegging dient te geschieden door middel van een e-mail naar info@OranjeDuurzaam.nl. Andere vormen van opzegging worden niet geaccepteerd.

De mogelijkheid tot opzegging staat vermeld in de overeenkomst.

Tussentijdse opzegging is niet mogelijk.

De overeenkomst kan door beide partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd in de volgende gevallen:

indien de andere partij surseance van betaling aanvraagt;

indien de andere partij failliet wordt verklaard;

indien de andere partij (rechtspersoon) wordt ontbonden of geliquideerd;

indien de andere partij (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

Bij beëindiging worden eventueel toegekende kosteloze extra offerteaanvragen niet omgezet in een geldbedrag.

De verplichtingen uit de artikelen ‘Reclamatie’, ‘Boete en stornering’, ‘Vrijwaring’ en ‘Aansprakelijkheid’ blijven van kracht na beëindiging van de overeenkomst.

Overmacht

OranjeDuurzaam is niet verplicht om aan haar verplichtingen te voldoen indien er sprake is van overmacht.

Gedurende de periode van overmacht heeft OranjeDuurzaam het recht om de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien de periode van overmacht langer dan één maand duurt, kunnen beide partijen de overeenkomst ontbinden zonder gehouden te zijn tot schadevergoeding.

Indien OranjeDuurzaam gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan en het voldane deel zelfstandige waarde heeft, is OranjeDuurzaam gerechtigd om het voldane deel te factureren.

Klachten

Indien de partner klachten heeft over de dienstverlening van OranjeDuurzaam, wordt verzocht deze schriftelijk te melden via het e-mailadres info@oranjeduurzaam.nl.

Klachten worden in behandeling genomen indien ze schriftelijk worden ingediend via het genoemde e-mailadres. De klacht moet een beschrijving van de situatie en eventuele bewijsstukken bevatten.

OranjeDuurzaam streeft ernaar om binnen tien werkdagen te reageren op de klacht.

Aansprakelijkheid

OranjeDuurzaam is alleen aansprakelijk voor directe schade van de partner die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van OranjeDuurzaam.

OranjeDuurzaam is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt door de aanvrager.

De aansprakelijkheid van OranjeDuurzaam is beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van € 2.000. De aansprakelijkheid van OranjeDuurzaam is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat door haar verzekeraar wordt uitgekeerd.

De beperkingen van aansprakelijkheid zoals vermeld in dit artikel zijn niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van OranjeDuurzaam.

Vrijwaring

De partner vrijwaart OranjeDuurzaam tegen eventuele aanspraken van derden die schade lijden door toedoen van de partner en waarvan de oorzaak niet aan OranjeDuurzaam kan worden toegerekend.

Indien derden OranjeDuurzaam aanspreken voor schade door toedoen van de partner, zal de partner OranjeDuurzaam zowel buiten als in rechte bijstaan en al hetgeen doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

Indien de partner geen passende maatregelen neemt, is OranjeDuurzaam gerechtigd zelf dergelijke maatregelen te nemen. Alle kosten en schade die hieruit voortvloeien komen volledig voor rekening en risico van de partner.

Nietigheid

Indien een bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Het nietige of vernietigde deel zal worden vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk overeenkomt met de strekking van de nietige bepaling.

Bij tegenstrijdigheid

Indien deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige bepalingen bevatten, prevaleren de bepalingen in de overeenkomst.

Boetebeding

Indien de partner zich niet houdt aan een bepaling van deze overeenkomst en dit niet herstelt binnen een redelijke termijn van 14 dagen na daartoe te zijn aangemaand, is de partner een boete verschuldigd van € 250 per dag aan OranjeDuurzaam. Daarnaast is de partner gehouden de schade te vergoeden die OranjeDuurzaam heeft geleden als gevolg van de schending van de overeenkomst door de partner.

Toepasselijk recht

Op overeenkomsten die onderhevig zijn aan deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.